مستندسازی ادله دعوا نیاز به تخصص و تجربه بالایی داشته و اهمیت این امر مهمترین عامل موفقیت در پرونده قضایی و دفاع در مقابل یک ادعا در مراجع قضایی می باشد.

جمع آوری ادله مرتبط و مستند سازی دلایلی که به احقاق حق شما کمک می کند از جمله اموری است که نیاز به تخصص وکلای حرفه ای دارد  چرا که در صورت کافی نبودن ادله و نقص در مستند سازی ادله دعوا می تواند منجر به شکست شما در پرونده و یا مختومه شدن پرونده می شود و شانس مجدد طرح دعوا از شما سلب گردد.

کارا وکیل با دقت بالا در ادله و مستندسازی آن ها، راه شما در جهت رسیدن به نتیجه مطلوب هموار می سازد.

مراحل مستند سازی ادلع دعوا

1

تکمیل فرم درخواست

2

تماس کارشناس با شما جهت اعلام زمان و هزینه

3

دریافت مستندات و امکان دریافت پشتیبانی تا یک هفته

فرم درخواست مستند سازی ادله دعوا